หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
สำนักงานเทศบาลตำบลตรอน
Tron Municipality Office
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลตรอน
“เทศบาลตรอน เมืองน่าอยู่อย่างยั่นยืน”
สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ
ท่องเที่ยวตลาดนัดคนวังหิน
วัดวังหิน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตรอน
เทศบาลตำบลตรอน
Tron Municipality
1
2
3
4
5
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลตรอน อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ ค่ะ
NEWS
 
  นายบำรุง มากมณี  
  ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลตรอน
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
เทศบาลตำบลตรอน
www.tron.go.th
 
เทศบาลตำบลตรอนได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้นเพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชน และรับเรื่องราวสุข-ทุกข์ของประชาชน
เทศบาลตำบลตรอน ยินดีรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน เพื่อนำมา พัฒนาเทศบาลตำบลของเราต่อไป
 
ติดต่อเทศบาล
  โทรศัพท์ : 055-491-532
  โทรสาร : 055-491-532 ต่อ 109
 
 
 
กิจกรรม
 


ร่วมกันปลูกป่า [ 12 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 72 


โครงการ จิตอาสา [ 12 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 78 
 
 
 
 
 
 
ข่าวสาร
 
 
กิจการสภา
วีดิทัศน์
   


-กิจการสภา- [ 3 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 23 


-VDO วีดิทัศน์- [ 3 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 755 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ผลจัดซื้อจัดจ้าง e-GP
   
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาเช่ารถยนต์ส่วนกลางฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอ [ 3 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 14 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำ ศูนย์ OTOP และศาลาเอนกประสง [ 31 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 261 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารหอปร [ 27 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 1541 
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารหอประชุมเทศบาลตำบลตรอน [ 11 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 23 
ร่างประกาศเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โครงการจ้างปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารหอประช [ 4 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 27 
ราคากลางโครงการจ้างปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารหอประชุมเทศบาลตำบลตรอนฯ [ 4 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 32 
   
   
 
-ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง- [ 3 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 23 
   
 
 
ข่าวสารภายนอก
 
 
หนังสือสั่งการ สถ.
 
ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
ข่าวสารในเครือข่าย
 
   
 
ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  [ 4 มิ.ย. 2563 ]
ขอจัดส่งสื่อเพื่อใช้เป็นแนวทางการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2563 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 4 มิ.ย. 2563 ]
แจ้งบัญชีรายชื่อผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่เข้าร่วมโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 ของกลุ่มที่ 2 ด่วนที่สุด [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 4 มิ.ย. 2563 ]
การรับฟังความคิดเห็นร่างหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการงานก่อสร้าง ด่วนที่สุด  [ 4 มิ.ย. 2563 ]
การตรวจติดตามโครงการจัดทำระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  [ 4 มิ.ย. 2563 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด  [ 4 มิ.ย. 2563 ]
เร่งรัดการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชเพื่อเตรียมการรับน้ำหลากในฤดูฝน ปี 2563 ด่วนที่สุด [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 4 มิ.ย. 2563 ]
แนวทางการจัดโครงการฝึกอบรมและสัมมนาของหน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระยะที่ 1  [ 4 มิ.ย. 2563 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด  [ 4 มิ.ย. 2563 ]
การรับพันธบัตรเป็นหลักประกันการเสนอราคาและหลักประกันสัญญา ด่วนที่สุด  [ 4 มิ.ย. 2563 ]
ขอส่งคู่มือการดำเนินงานควบคุมยาสูบ สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 2 มิ.ย. 2563 ]
เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 มิ.ย. 2563 ]
แจ้งกำหนดการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2563 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [ตัวอย่างข้อสอบ]  [ 2 มิ.ย. 2563 ]
ยูเนสโกเปิดรับสมัครสมาชิกเครือข่ายระดับโลกด้านเมืองแห่งการเรียนรู้ [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 มิ.ย. 2563 ]
แจ้งแนวทางการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (e-payment) เพิ่มเติม ด่วนที่สุด  [ 1 มิ.ย. 2563 ]
ขอข้อมูลรายชื่อครูผู้สอนวิชาภาษาไทย เพื่อพัฒนาเป็นครูผู้ตรวจข้อสอบอัตนัย วิชาภาษาไทย ด่วนมาก  [ 1 มิ.ย. 2563 ]
แนวทางการเสนอโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ด่วนที่สุด  [ 1 มิ.ย. 2563 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด  [ 1 มิ.ย. 2563 ]
การรายงานเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ รายการเงินเดือนและค่าจ้างประจำ และเงินอุดหนุนที่กำหนดวัตถุประสงค์รายการค่าเช่าบ้าน และค่าการศึกษาของบุตร เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการจัดสรรงบประมาณไตรมาสที่ 4  [ 29 พ.ค. 2563 ]
หลักเกณฑ์และแนวทางการเบิกจ่ายเงินเพื่อช่วยเหลือคนพิการผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด่วนที่สุด  [ 29 พ.ค. 2563 ]
การปรับเปลี่ยนการใช้คลื่นความถี่ ๔๒๐.๒๐๐ MHz เพื่อการเชื่อมโยงสำหรับการกระจายเสียงตามสาย(หอกระจายข่าวไร้สาย) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 29 พ.ค. 2563 ]
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งวดที่ 4 จำนวน 3 เดือน (เดือนกรกฎาคม - เดือนกันยายน 2563) ด่วนที่สุด [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 29 พ.ค. 2563 ]
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งวดที่ 4 จำนวน 2 เดือน (เดือนกรกฎาคม -เดือนสิงหาคม 2563) ด่วนที่สุด [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 29 พ.ค. 2563 ]
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งวดที่ 4 จำนวน 2 เดือน (เดือนกรกฎาคม - เดือนสิงหาคม 2563) ด่วนที่สุด [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 29 พ.ค. 2563 ]
ขอความอนุเคราะห์แจ้งการขยายกลุ่มเป้าหมายการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาคเพิ่มเติม ด่วนที่สุด [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 29 พ.ค. 2563 ]
 
   
 
แนวทางดำเนินการและวิธีปฏิบัติในการใช้เงินทุนสำรอง ตามมาตรา 45 ของพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 4 มิ.ย. 2563 ]     
หลักเกณฑ์และแนวทางการเบิกจ่ายเงินเพื่อช่วยเหลือคนพิการผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 COVID -19 [ 4 มิ.ย. 2563 ]     
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งวดที่ 4 จำนวน เดือน เดือนกรกฎาคม - เดือนสิงหาคม 2563 [ 4 มิ.ย. 2563 ]     
การจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2563 [ 2 มิ.ย. 2563 ]     
การประกวดผลงงานวิจัย นวัตกรรมและแนวทางปฏิบัติที่ดีของการศึกษาปฐมวัยระดับจังหวัด [ 2 มิ.ย. 2563 ]     
การดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดระยอง [ 2 มิ.ย. 2563 ]     
แจ้งผลการพิจารณากลั่นกรองและจัดลำดับรายชื่อผู้ขอรับทุนการศึกษาโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 12 ปีการศึกษา 2563 ระดับภาค [ 28 พ.ค. 2563 ]   
การดำเนินการตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 [ 27 พ.ค. 2563 ]   
ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย วาตภัย [ 26 พ.ค. 2563 ]   
ยกเลิกการจัดโครงการอบรมการจัดทำและการบริหารแผนพัฒนาของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 25 พ.ค. 2563 ]   
การบันทึกข้อมูลการจัดทำความตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศของ อปท. ลงในระบบข้อมูลกลางของ อปท. INFO ระบบใหม่ [ 21 พ.ค. 2563 ]   
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมประกวดเล่าเรื่อง ภูมิปัญญาท้องถิ่น : ของกิน ของเล่น ของใช้ [ 21 พ.ค. 2563 ]   
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โควิด-19 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด [ 21 พ.ค. 2563 ]   
แจ้งบัญชีรายชื่อผู้ประกอบการผลิตภณฑ์นมที่เข้าร่วมโครงการอาหารเสริม นม โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 [ 21 พ.ค. 2563 ]   
สำรวจรายชื่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อสังกัดกระทรวงมหาดไทย [ 20 พ.ค. 2563 ]   
การใช้ประโยชน์จากตำรับยาแผนไทยของชาติหรือตำราการแพทย์แผนไทยของชาติ [ 20 พ.ค. 2563 ]   
การรายงานการให้ความช่วยเหลือประชาชน การดำรงชีวิต จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19 [ 20 พ.ค. 2563 ]   
การทบทวนและปรับปรุงแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง สำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต Business Continuity Plan [ 19 พ.ค. 2563 ]   
การดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนท้องถิ่นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง [ 19 พ.ค. 2563 ]   
ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย วาตภัย [ 19 พ.ค. 2563 ]   
 
   
 
อบต.คอรุม ประชาสัมพันธ์การตอบแบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT [ 4 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 3 
อบต.ผาเลือด ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 0 
ทต.บ้านด่านนาขาม ประมวลภาพกิจกรรม ลงนามถวายพระพรและบำเพ็ญประโยชน์ ปลูกต้นไม้ [ 4 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 5 
อบต.ผาเลือด ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2 [ 2 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 8 
อบต.ผาเลือด ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษาฯ) [ 29 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.ผาเลือด ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) [ 29 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.ผาเลือด ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) [ 29 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.ผาเลือด ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (สำนักปลัด) [ 29 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.ผาเลือด ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) [ 29 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
อบต.ผาเลือด ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (สำนักปลัด) [ 29 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.บ้านด่านนาขาม รับมอบนมผงเด็ก จากเจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ [ 29 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 6 
อบต.บ้านด่านนาขาม พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ 4 [ 29 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.ผาเลือด ประชาสัมพันธ์ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพิ่มเติม(ฉบับที่1) [ 28 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 25 
อบต.ผาเลือด การมอบสมุดประจำตัวฯ [ 27 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 17 
ทต.บ้านด่านนาขาม ประมวลภาพกิจกรรมโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2563 [ 27 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 5 
 
 
 
 
 
กระดานสนทนา
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
เว็บไซต์ เทศบาลตำบลตรอน อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ ให้บริการแล้วค่ะ (3 ก.ย. 2562)    อ่าน 1808  ตอบ 0  
   
   
 


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ตามรายละเอียดแบบแ [ 9 เม.ย. 2563 ]จ้างจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 เม.ย. 2563 ]จ้างจ้างเหมาซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ ครุภัณฑ์เลขที่ 479-58-0008,479-62-0022 โดยวิธี [ 9 เม.ย. 2563 ]ประกวดราคาเช่าเช่ารถยนต์ส่วนกลาง ประเภท รถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้ [ 3 เม.ย. 2563 ]จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๔๙-๐๐๓๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 มี.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุในการจัดทำหน้ากากอนามัย สำหรับโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา [ 18 มี.ค. 2563 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 มี.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการทำหน้ากากอนามัย โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้อ [ 10 มี.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพา [ 9 มี.ค. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องน้ำ ศูนย์ OTOP และศาลาเอนกประสงค์พร้อมปรับภูมิ [ 5 มี.ค. 2563 ]ประกวดราคาเช่าเช่ารถยนต์ส่วนกลาง ประเภท รถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้ [ 5 มี.ค. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องน้ำ ศูนย์ OTOP และศาลาเอนกประสงค์พร้อมปรับภูมิ [ 5 มี.ค. 2563 ]จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตรอน ประจ [ 2 มี.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ก.พ. 2563 ]ซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ก.พ. 2563 ]

   
 
 
 
 
ผลิตภัณฑ์ สถานที่สำคัญ

กลุ่มอาชีพเลี้ยงปลาในกระชัง  

สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ทรงครองราชย์ครบ 70 ปี  
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
   
 
  ท่านต้องการให้ ทต.ตรอน พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
  ระบบคมนาคม
  ระบบสาธารณูปโภค
  การให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล
  การส่งเสริมอาชีพ
   
 
Link ที่น่าสนใจ
 
 
 
Nax Solution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
แผนที่ดาวเทียม
Google Map
 
 
สายตรงปลัด
โทร.081-886-1715
 
ศูนย์ดำรงธรรม
รับเรื่องร้องทุกข์
ตลอด 24 ชม.  
 
 
KNOWLEDGE
การจัดการองค์ความรู้
ภายในองค์กร KM
คู่มือประชาชน
แบบฟอร์ม ระเบียบ
หนังสือราชการต่างๆ
คู่มือการชำระภาษี
ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
กรอกแบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
ประมวลผลสำรวจ
 
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 


สงวนลิขสิทธิ์ © สำนักงานเทศบาลตำบลตรอน เลขที่ 239 หมู่ที่ 4 ตำบลวังแดง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ 53140
โทรศัพท์ : 055-491-532 โทรสาร : 055-491-532 ต่อ 109
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลตรอน
จำนวนผู้เข้าชม 22,679 เริ่มนับ 4 ก.ย. 2562 จัดทำโดย : NAXsolution.com
รับเรื่องร้องเรียน
โทร.055-491-532
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10